ARTICLES OF ASSOCIATION 06-02-2021

Disse vedtægter er forældede!

Se de nyeste her: https://studenterhusetruc.dk/articles-of-association/

Godkendt af den ekstraordinære generalforsamling lørdag den 6. februar 2021

Artikel 1: Navn og hjemsted

§ 1 – Navn og hjemsted

Stk. 1  Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset RUC (herefter kaldet Studenterhuset RUC). 

Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Trekroner. 

Artikel 2: Formål 

§ 2 – Formål

Stk. 1 Foreningen har til formål at skabe og understøtte studentersociale og kulturelle tilbud til de studerende ved Roskilde Universitet samt at sikre et åbent og inkluderende samlingssted for alle i Trekroner. Foreningens arbejde er af almennyttig karakter. 

Stk. 2 Foreningens vedtægter skal respektere den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet og Studenterhus RUC. 

Artikel 3: Generalforsamlingen 

§ 3 – Generalforsamlingens formål

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes i 2. kvartal. 

Stk. 3 På generalforsamling vælges ny bestyrelse. En fuldtallig bestyrelse består af posterne: en formand, en næstformand, en kassérer og ni bestyrelsesmedlemmer.

§ 4 – Dagsorden

Stk. 1 Generalforsamlingen fastsætter selv sin dagsorden. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 

o Åbning, herunder valg af dirigent(er) og referent(er) samt fastsættelse af dagsorden. 

o Bestyrelsens beretning 

o Fremlæggelse af den forgangne periodes årsregnskab med revisorberetning og kritisk revisorberetning til godkendelse 

o Fremlæggelse af foreløbigt regnskab for indeværende år til orientering for generalforsamlingen 

o Fremlæggelse af foreløbigt budget til næstkommende periode, 

o Valg af formand og kasserer 

o Valg af bestyrelse. 

o Valg af kritiske revisorer 

o Indkomne forslag 

o Evt.

§ 5 – Indkaldelse

Stk. 1 Bestyrelsen skal over for de studerende på RUC varsle generalforsamlingen senest fire uger før afholdelse med angivelse af foreløbig dagsorden og tidspunkt. 

Stk. 2 Opstillingsgrundlag til bestyrelsen samt forslag til ændringer af vedtægterne skal være Studenterhuset RUC’s formand i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Opstilling til valg på generalforsamlingen kan meldes på selve generalforsamlingen. 

Stk. 3 Bestyrelsen offentliggør forslag til dagsorden med tidsplan, modtagne opstillinger og ændringsforslag, forslag til forretningsorden, skriftlige beretninger, opstillingsgrundlag samt indkomne forslag mindst 7 dage før mødets afholdelse.

§ 6 – Stemmeret

Stk. 1 Alle kan deltage ved foreningens generalforsamling og kan tildeles taleret af generalforsamlingen.  

Stk. 2 Alle studerende ved Roskilde Universitet og medlemmer af foreningens bestyrelse har fuld taleret. 

Stk. 3 Kun studerende ved Roskilde Universitet har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. 

Stk. 4 Alle stemmer er personlige, og kan kun afgives ved fremmøde.

§ 7 – Beslutningsdygtighed

Stk. 1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jf. § 7.

§ 8 – Afstemning

Stk. 1 For vedtagelse af forslag kræves flere stemmer for end imod, medmindre andet er anført i nærværende vedtægt. I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også denne gang er stemmelighed, bortfalder forslaget. 

Stk. 2  Ved valg, hvor mere end én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel stemmes på et antal kandidater, som ligger mellem nul og én over halvdelen af det antal poster, som skal besættes. Valgt er de kandidater, som opnår flest stemmer. Er der ikke opstillet flere kandidater, end der er poster, er de opstillede valgt, medmindre den vælgende generalforsamling beslutter at udskrive tillidsafstemmning for en eller flere af de opstillede kandidater. I så fald er en kandidat valgt, hvis mere end 50% af de indleverede stemmesedler viser tillid til kandidaten. 

Stk. 3 Ved valg af formand, næstformand og kasseérer, hvor netop én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel højest støttes én kandidat. Er der flere end to kandidater til formandsposten og/eller næstforpersonsposten, og opnår ingen støtte fra over halvdelen af de indleverede stemmesedler, går de to kandidater med flest støtter videre til en anden runde. En kandidat er valgt, når denne i en runde har modtaget støtte fra mere end halvdelen af de indleverede stemmesedler. Opnår ingen i første eller en evt. anden runde støtte fra mere end halvdelen af de indleverede stemmesedler, er ingen af kandidaterne valgt. Er kun én kandidat opstillet, er denne valgt, med mindre den vælgende forsamling beslutter at udskrive tillidsafstemning. I så fald er kandidaten valgt, hvis mere end 50% af de indleverede stemmesedler viser tillid. 

Stk. 4  Alle personafstemninger foregår skriftligt. Andre afstemninger foregår som udgangspunkt ved håndsoprækning, men kan foretages skriftligt hvis to eller flere af de tilstedeværende ønsker det.

§ 9 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 En ekstraordinær generalforsamling kan begæres af et flertal i bestyrelsen. 

Stk. 2  Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel og afholdes senest seks uger efter begæringen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling har opsættende virkning på beslutninger, som vedrører generalforsamlingens beslutningstema.

Artikel 4: Bestyrelse

§ 10 – Sammensætning

Stk. 1  Bestyrelsen er sammensat af: 

o Én formand, én næstformand og én kasserer valgt på generalforsamlingen 

o Ni på generalforsamlingen valgte medlemmer. 

Stk. 2 Kun studerende ved Roskilde Universitet kan besidde en bestyrelsespost. 

Stk. 3 Hvert medlem af bestyrelsen kan kun bære ét mandat. 

Stk. 4 Såfremt alle bestyrelsesposter ikke besættes på den ordinære generalforsamling, kan bestyrelsen på et efterfølgende bestyrelsesmøde selv udpege nye medlemmer. Dette er forudsat, at valg af nye medlemmer, samt opstillede kandidater, er sat på dagsordenen ved mødets første indkaldelse. 

Stk. 5 I tilfælde af formandens afgang inden den ordinære generalforsamling, overtages denne position af næstformanden. Bestyrelsen vil da vælge en ny næstforperson fra sin midte.   

Stk. 6 Studerende der er indvalgt på den ordinære generalforsamling, kan blive siddende i deres mandat frem til næste ordinære generalforsamling, i tilfælde af at disse afslutter deres uddannelse på RUC i mellemtiden.   

§ 11 – Bestyrelsens formål

Stk. 1 Bestyrelsen er Studenterhuset RUC’s højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og har til opgave at koordinere Studenterhusets aktiviteter. Bestyrelsens primære opgave er at varetage Studenterhuset RUC’s daglige drift. 

Stk. 2 Bestyrelsen forventes at varetage følgende opgaver: 
  • Føre tilsyn med de fysiske faciliteter, heriblandt fælleskøkken og kontorer. 
  • Styre foreningens økonomi. 
  • Kontakt til og mellem studenterorganisationer med kontor i Studenterhuset RUC. 
  • Kontakt til og forhandlinger med RUC om løbende bevaring og forbedring 
Stk. 3 Bestyrelsens møder er åbne for alle studerende på RUC. Dog kan bestyrelsen vælge at lukke punkter på dagsordenen i særlige tilfælde, herunder personsager. 

Stk. 4 Såfremt et bestyrelsesmedlem misligholder sit mandat, eksempelvis ved ikke at leve op til ovenstående formål og øvrige forpligtelser, kan bestyrelsen ekskludere dette medlem.   

§ 12 – Brug af huset

Stk. 1 Brugere af huset er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og husorden. Aktiviteter skal  varetage den almene studerendes interesse og skal udøves med respekt for andres politiske og religiøse overbevisning, seksuelle orientering samt kulturel og etnisk oprindelse.  

Stk. 2 Såfremt en bruger af huset  gentagende eller groft misligholder disse forpligtelser kan brugeren ekskluderes fra brug af huset i en begrænset eller permanent periode. Dette skal besluttes ved et flertal på 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af den ekskluderede indbringes for den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. 

§ 13- Husråd

Stk. 1 Bestyrelsen er pålagt at oprette og vedligeholde et husråd. 

Stk. 2 Husrådet er et rådgivende organ for bestyrelsen. Bestyrelsen er pålagt at drøfte ændringer eller tiltag i Studenterhuset RUC, som har påvirkning på organisationernes virke i huset, med husrådet. 

Stk. 3 Alle organisationer med kontor i Studenterhuset RUC er sikret en repræsentant i husrådet. Husrådet har som minimum 1 medlem fra hver organisation med kontor i Studenterhuset RUC. Bestyrelsen kan derudover tildele medlemskab til andre relevante organisationer. 

Stk. 4 Bestyrelsen indkalder til møder i Husrådet, dog som minimum ét per semester. En tredjedel af Husrådets medlemmer kan ved enighed indkalde til møde. 

§ 14– Beslutninger

Stk. 1 Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal, undtagen i tilfælde hvor andet er defineret i vedtægterne. 

Stk. 2 I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

§ 15– Tiltræde

Stk. 1 Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling tiltræder førstkommende 1. august efter generalforsamlingen. 

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer valgt på en ekstraordinær generalforsamling tiltræder straks efter valget. 

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer valgt til et bestyrelsesmøde tiltræder straks efter mødet. 

Artikel 5: Økonomi 

§ 16– Regnskab

Stk. 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret 

Stk. 2 Studenterhuset bestyrelse behandler det reviderede regnskab med kommentarer fra kritisk revision, så snart det foreligger, dog senest i 2. kvartal. 

Stk. 3 Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor 

Stk. 4 Regnskab og referat af bestyrelsens behandling offentliggøres snarest muligt efter behandlingen. 

§ 17– Tegningsret

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening 

Stk. 2 Kassereren foranlediger og fører tilsyn med, at indtægter og udgifter bogføres, således at dette kan danne baggrund for udarbejdelse af årsregnskab. 

Stk. 3 Studenterhusets bestyrelse har mulighed for at uddele fuldmagt til enkeltpersoner 

§ 18– Hæftelse

Stk. 1 Foreningen hæfter alene med sin formue for de forpligtigelser foreningen påtager sig 

§ 19– Kritisk revision

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger to kritiske revisorer. 

Stk. 2 Den kritiske revision kommenterer det reviderede regnskab så snart det foreligger. 

Stk. 3 Kritisk Revisions ansvarsområde bestemmes efter særskilt protokollat. Protokollatet revideres og godkendes af bestyrelsen på det konstituerende bestyrelsesmøde. 

Stk. 4 Den kritiske revision skal modtage det reviderede regnskab inden bestyrelsens behandling, dog senest i 2. kvartal. 

Stk. 5 Kritisk Revision har op til 2 uger til at kommentere på det reviderede regnskab. 

Stk. 6 Kritisk Revision kommenterer på det foreløbige regnskab for indeværende år i forbindelse med indkaldelse af generalforsamlingen. Det foreløbige regnskab skal foreligge minimum 2 uger inden indkaldelsen forekommer. 

Artikel 6: Opløsning 

§ 20– Opløsning

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses på to hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3-dels flertal på begge forsamlinger afholdt indenfor 30 dage. 

Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler og videre varetagelse en dertil oprettet fond med samme formål som beskrevet i §2. Denne fond ledes af en bestyrelse på tre personer, der vælges på den generalforsamling, der opløser foreningen. 

Artikel 7: Vedtægtsændringer 

§ 21– Vedtægtsændringer

Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes mindst to uger før generalforsamlingen og vedtages med 2/3-dels flertal. 

Stk. 2 Vedtagelse af ændring af §19-20 skal dog vedtages med 4/5-dels flertal.