Articles of association (bylaws / vedtægter) anno 2019

Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag den 21. november 2019

Artikel 1: Navn og hjemsted

§ 1 – Navn og hjemsted

Stk. 1  Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset RUC (herefter kaldet Studenterhuset RUC).

Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Trekroner.

Artikel 2: Formål

§ 2 – Formål

Stk. 1 Foreningen har til formål at skabe og understøtte studentersociale og kulturelle tilbud til de studerende ved Roskilde Universitet samt at sikre et åbent og inkluderende samlingssted for alle i Trekroner. Foreningens arbejde er af almennyttig karakter.

Stk. 2 Foreningens vedtægter skal respektere den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet og Studenterhus RUC.

Artikel 3: Medlemskab

§ 3 – Medlemskab

Stk. 1 Der findes én type medlemskab af Studenterhus RUC: Et ordinært medlemskab.

Stk. 2 Alle personer, der er indskrevet som studerende ved Roskilde Universitet, og alle medlemmer af bestyrelsen, som var indskrevet som studerende ved Roskilde Universitet, da de blev valgt, er ordinære medlemmer (A-medlem).

Stk. 3 Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og husorden. Medlemsaktiviteter skal være apolitisk funderet og varetage den almene studerendes interesse. skal udøves med respekt for andres politiske og religiøse overbevisning samt kulturel og etnisk oprindelse.

Stk. 4 Såfremt et medlem misligholder sine forpligtelser (jf. §3, stk. 35) kan bestyrelsen udelukke dette medlem fra foreningen med øjeblikkelig virkning i en begrænset eller permanent periode. EI grovere tilfælde kan et flertal på 2/3 af bestyrelsens medlemmer ekskludere et medlem. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af den ekskluderede indbringes for den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

Stk. 5 Et ekskluderet medlem kan til enhver tid genoptages som fuldgyldigt medlem såfremt 2/3-dele af bestyrelsen beslutter dette.

Artikel 3: Generalforsamlingen

§ 4 – Generalforsamlingens formål

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes i 4. kvartal.

Stk. 3 På generalforsamling vælges ny bestyrelse. En fuldtallig bestyrelse består af posterne: en formand, en kassérer og ni bestyrelsesmedlemmer. Næstformand udpeges på det konstituerende bestyrelsesmøde.

§ 5 – Dagsorden

Stk. 1 Generalforsamlingen fastsætter selv sin dagsorden. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

o Åbning, herunder valg af dirigent(er) og referent(er) samt fastsættelse af dagsorden.

o Bestyrelsens beretning

o Fremlæggelse af den forgangne periodes årsregnskab med revisorberetning., og kritisk revisorberetning til godkendelse

o Fremlæggelse af foreløbigt regnskab for indeværende år til orientering for generalforsamlingen

o Fremlæggelse af foreløbigt budget til næstkommende periode,

o Valg af formand og kasserer

o Valg af bestyrelse.

o Valg af kritiske revisorergeneralfors

o Indkomne forslag

o Evt.

§ 6 – Indkaldelse

Stk. 1 Bestyrelsen skal over for de studerende på RUC varsle generalforsamlingen senest fire uger før afholdelse med angivelse af foreløbig dagsorden og tidspunkt.

Stk. 2 Opstillingsgrundlag til bestyrelsen samt forslag til ændringer af vedtægterne skal være Studenterhuset RUC’s formand i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Opstilling til valg på generalforsamlingen kan meldes på selve generalforsamlingen.

Stk. 3 Bestyrelsen offentliggør forslag til dagsorden med tidsplan, modtagne opstillinger og ændringsforslag, forslag til forretningsorden, skriftlige beretninger, opstillingsgrundlag samt indkomne forslag mindst 7 dage før mødets afholdelse.

Stk. 4 Ændringsforslag til de udsendte forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest klokken tolv middag dagen inden generalforsamlingen.

§ 7 – Stemmeret

Stk. 1 Alle medlemmer kan deltage på generalforsamlingen med fuld taleret.

Stk. 2 Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.

Stk. 3 Alle stemmer er personlige, og kan kun afgives ved fremmøde.

§ 8 – Beslutningsdygtighed

Stk. 1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jf. § 7.

§ 9 – Afstemning

Stk. 1 For vedtagelse af forslag kræves flere stemmer for end imod, medmindre andet er anført i nærværende vedtægt. I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også denne gang er stemmelighed, bortfalder forslaget.

Stk. 2  Ved valg, hvor mere end én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel stemmes på et antal kandidater, som ligger mellem nul og én over halvdelen af det antal poster, som skal besættes. Valgt er de kandidater, som opnår flest stemmer. Er der ikke opstillet flere kandidater, end der er poster, er de opstillede valgt, medmindre den vælgende generalforsamling beslutter at udskrive tillidsafstemmning for en eller flere af de opstillede kandidater. I så fald er en kandidat valgt, hvis mere end 50% af de indleverede stemmesedler viser tillid til kandidaten.

Stk. 3 Ved valg af formand og kasseérer, hvor netop én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel højest støttes én kandidat. Opstiller der flere endEr der flere end to kandidater til formandsposten, og opnår ingen støtte fra over halvdelen af de indleverede stemmesedler, går de to kandidater med flest støtter videre til en anden runde. En kandidat er valgt, når denne i en runde har modtaget støtte fra mere end halvdelen af de indleverede stemmesedler. Opnår ingen i første eller en evt. anden runde støtte fra mere end halvdelen af de indleverede stemmesedler, er ingen af kandidaterne valgt. Er kun én kandidat opstillet, er denne valgt, med mindre den vælgende forsamling beslutter at udskrive tillidsafstemning. I så fald er kandidaten valgt, hvis mere end 50% af de indleverede stemmesedler viser tillid.

Stk. 4  Alle personafstemninger foregår skriftligt. Andre afstemninger foregår som udgangspunkt ved håndsoprækning, men kan foretages skriftligt hvis to eller flere af de tilstedeværende ønsker det.

§ 10 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 En ekstraordinær generalforsamling kan begæres af et flertal i bestyrelsen.

Stk. 2  Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel og afholdes senest seks uger efter begæringen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling har opsættende virkning på beslutninger, som vedrører generalforsamlingens beslutningstema.

Artikel 4: Bestyrelse

§ 11 – Sammensætning

Stk. 1  Bestyrelsen er sammensat af:

o Èn formand og én kasserer valgt på generalforsamlingen

o Ni på generalforsamlingen valgte medlemmer.

Stk. 2 Kun A-medlemmer af Studenterhuset RUC kan besidde en bestyrelsespost.

Stk. 3 På det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen en næstformand.

Stk. 4 Hvert medlem af bestyrelsen kan kun bære ét mandat.

Stk. 5 Såfremt alle bestyrelsesposter ikke besættes på den ordinære generalforsamling, kan bestyrelsen på et efterfølgende bestyrelsesmøde selv udpege nye medlemmer. Dette er forudsat, at valg af nye medlemmer, samt opstillede kandidater, er sat på dagsordenen ved mødets første indkaldelse.

§ 12 – Bestyrelsens formål

Stk. 1 Bestyrelsen er Studenterhuset RUC’s højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og har til opgave at koordinere Studenterhusets aktiviteter. Bestyrelsens primære opgave er at varetage Studenterhuset RUC’s økonomiske og strategiske ledelse.

Stk. 2 Bestyrelsens møder er åbne for alle studerende på RUC. Dog kan bestyrelsen vælge at lukke punkter på dagsordenen i særlige tilfælde, herunder personsager.

§ 13 – Beslutninger

Stk. 1 Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal, undtagen i tilfælde hvor andet er defineret i vedtægterne.

Stk. 2 I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

§ 14 – Tiltræde

Stk. 1 Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling tiltræder førstkommende 1. februar efter generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer valgt på en ekstraordinær generalforsamling tiltræder straks efter valget.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer valgt til et bestyrelsesmøde tiltræder straks efter mødet.

Artikel 56: Økonomi

§15 – Regnskab

Stk. 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret

Stk. 2 Studenterhuset bestyrelse behandler det reviderede regnskab med kommentarer fra kritisk revision, så snart det foreligger, dog senest i 2. kvartal.

Stk. 3 Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor

Stk. 4 Regnskab og referat af bestyrelsens behandling offentliggøres snarest muligt efter behandlingen.

Stk. 5 Hvis regnskabet forkastes på den ekstraordinære generalforsamling, indkaldes straks til endnu en ekstraordinær generalforsamling der som minimum har valg af formandskab og bestyrelse på dagsordenen.

§16 – Tegningsret

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening

Stk. 2 Kassereren foranlediger og fører tilsyn med, at indtægter og udgifter bogføres, således at dette kan danne baggrund for udarbejdelse af årsregnskab.

Stk. 3 Studenterhusets bestyrelse har mulighed for at uddele fuldmagt til enkeltpersoner

§17 – Hæftelse

Stk. 1 Foreningen hæfter alene med sin formue for de forpligtigelser foreningen påtager sig

§18 – Kritisk revision

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger to kritiske revisorer.

Stk. 2 Den kritiske revision kommenterer det reviderede regnskab så snart det foreligger.

Stk. 3 Kritisk Revisions ansvarsområde bestemmes efter særskilt protokollat. Protokollatet revideres og godkendes af bestyrelsen på det konstituerende bestyrelsemøde.

Stk. 4 Den kritiske revision skal modtage det reviderede regnskab inden bestyrelsens behandling, dog senest i 2. kvartal.

Stk. 5 Kritisk Revision har op til 2 uger til at kommentere på det reviderede regnskab.

Stk. 6 Kritisk Revision kommenterer på det foreløbige regnskab for indeværende år i forbindelse med indkaldelse af generalforsamlingen. Det foreløbige regnskab skal foreligge minimum 2 uger inden indkaldelsen forekommer.

Artikel 6: Opløsning

§19 – Opløsning

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses på to hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3-dels flertal på begge forsamlinger afholdt indenfor 30 dage.

Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler, og videre varetagelse, Roskilde Universitet en dertil oprettet fond, med samme formål som beskrevet i §2. Denne fond ledes af en bestyrelse på tre personer, der vælges på den generalforsamling, der opløser foreningen

Artikel 7: Vedtægtsændringer

§20 – Vedtægtsændringer

Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes mindst to uger før generalforsamlingen og vedtages med 2/3-dels flertal.

Stk. 2 Vedtagelse af ændring af §19-20 skal dog vedtages med 4/5-dels flertal.